Phích

 • Thùng Giữ Nhiệt - 45 - 2599 - SL

  Giá bán: 449.900 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 30 - SL

  Giá bán: 316.500 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 25 - SL

  Giá bán: 266.200 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 20 - SL

  Giá bán: 224.800 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 12 - SL

  Giá bán: 140.700 VNĐ

 • Phích 10 L - SL

  Giá bán: 90.900 VNĐ

 • Phích 15 L - SL

  Giá bán: 101.600 VNĐ

 • Phích 7 L - SL

  Giá bán: 63.500 VNĐ

 • Phích 7 L Bầu - SL

  Giá bán: 66.600 VNĐ

 • Phích 5 L - SL

  Giá bán: 47.700 VNĐ

 • Phích 5 L Bầu - SL

  Giá bán: 46.100 VNĐ

 • Phích 2 Inđô - SL

  Giá bán: 36.500 VNĐ

 • Phích 8 L Inđô - SL

  Giá bán: 76.300 VNĐ

 • Phích Nước 4L - 4208 - SL

  Giá bán: 95.800 VNĐ

 • Phích nước 2L - 4121 - SL

  Giá bán: 105.600 VNĐ

 • Thùng Đá 22L - SL

  Giá bán: 166.900 VNĐ

 • Thùng Đá 28L - SL

  Giá bán: 202.800 VNĐ

 • Phích 2 L - SL

  Giá bán: 28.200 VNĐ

 • Vỏ Phích - SL

  Giá bán: 36.500 VNĐ

 • Phích Nước 2L - SL

  Giá bán: 170.200 VNĐ

 • Phích nước 3.2L

  Giá bán: 208.000 VNĐ

 • Phích Trà 1L - 10.1 - SL

  Giá bán: 136.100 VNĐ

 • Phích Trà 1.6L - 16.1- SL

  Giá bán: 145.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft